President Clinton Draws Dozens Upon Dozens in Ohio