Would the Media Allow ‘Cruz Crushing’ if He Were a Hispanic Democrat?