Matthews Compares GOP to Apartheid-Era South African Whites