Rumsfeld vs. Obama on the OBL Raid

Media Blog

NRO’s MSM watchdog.