President Obama to Ohio Voters: Turn off Fox News

Media Blog

NRO’s MSM watchdog.