Ezra Klein Explains ‘The Green Lantern Theory of the Presidency’