Aleksandr Solzhenitsyn

Mr. Solzhenitsyn (1918–2008) won the 1970 Nobel Prize in Literature.